“แสงธรรมส่องใจ..ในสวนโมกข์กรุงเทพฯ” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔“แสงธรรมส่องใจ..ในสวนโมกข์กรุงเทพฯ” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
คลังภาพ

ภาพกิจกรรม แสงธรรมส่องใจ ในสวนโมกข์กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๔

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น