คลังภาพ

ภาพบรรยากาศพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร

เมื่อวานนี้ (๒๑ เมษายน ๒๕๕๒) ท่านรองกรรมการผู้จัดการ นายประชุม มาลีนนท์, นางสาวรัตนา มาลีนนท์ ในนาม “นายวิชัย –นางสมศรี มาลีนนท์” พร้อมด้วยภรรยาท่านรองกรรมการผู้จัดการ นางสกลศรี มาลีนนท์ ในนาม “นายสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์” ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินสีห์ โดยนายประชุม มาลีนนท์ ซึ่งเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร  ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ ได้ร่วมกันประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธชินสีห์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ณ มณฑลพิธีสนามวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชครบ ๒๐ ปี (ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒) อีกทั้งจะทรงเจริญชนมายุครบ ๙๖ พรรษา ๘ รอบ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ด้วย

พระพุทธชินสีห์ที่ได้ประกอบพิธีเททองในครั้งนี้ เป็นพระพุทธชินสีห์ขนาดพระเพลากว้าง ๙ นิ้ว ปิดทองทั้งองค์ ที่ผ้าทิพย์ประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ ๙๖ พรรษา ดำเนินการจัดสร้างจำนวนทั้งสิ้น ๓๕๙ องค์ เพื่อเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำพระอารามหลวงทั่วประเทศ และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช พร้อมกันนี้ได้เททองหล่อพระพุทธรูป ประจำพระชนมวารเป็นพระพุทธรูปประจำวันศุกร์ ที่มีความสูง ๑๗๔ เซนติเมตร (สูงเท่าองค์สมเด็จพระสังฆราช) เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วย เมื่อเข้าสู่ฤกษ์อันเป็นมงคล พราหมณ์ได้อ่านคำบวงสรวงเทพยดา แล้วจึงเข้าสู่พิธีการทางสงฆ์ตามหลักพระพุทธศาสนา จากนั้นสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช จึงได้ประกอบพิธีเทแผ่นอักขระทองคำ นาค เงิน ลงยังเบ้าที่เตรียมไว้ ในขณะนั้นกรรมการมหาเถรสมาคมเจริญชัยมงคลคาถา ได้แก่ พระสาสนโสภณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม พระพรหมเมธี วัดเทพศิรินทราวาส พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม  พระพรหมเมธาจารย์ วัดบุรณศิริมาตยาราม พระพรหมโมลี วัดพิชยติการาม พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระธรรมกิตติมุนี วัดเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี พระธรรมกิตติเมธี วัดสัมพันธวงศาราม  พระธรรมวรเมธี วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

นอกจากนี้ ทางคณะเจ้าภาพยังได้นิมนต์ พระครูจันทนิภากร เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ เชียงราย และพระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตโต เจ้าอาวาส วัดบุญญาวาส ชลบุรี มาร่วมในวโรกาสมหามงคลนี้ด้วย ก่อนที่จะเสร็จสิ้นพิธี ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช  ได้อนุโมทนาสาธุการและประทานของที่ระลึกอันเป็นมงคลยิ่งแก่คณะเจ้าภาพด้วย

ที่มา: www.thaitv3.com

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น