ธรรมประพันธ์

จากธาตุรู้สู่ความว่าง โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

แต้มบันทึกธรรมสอนใจผู้ใฝ่ทางอมตะ จากธาตุรู้สู่ความว่าง ทางสันติพระนิพพาน จากใจถึงใจผู้รู้แจ้งโพธิธรรมนำพ้นทุกข์ เมตตาโดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุแห่งสำนักสงฆ์ถํ้ามหาโพธิสัตว์ราชคฤห์ อำเภอเมืองงาว จังหวัดลำปาง แต้มไว้คํ้าชูบูชาในพระพุทธศาสนา ตราบห้าพันวัสสา เมื่อเดือนเก้าทุติยะเหนือ ขึ้น ๑๕ คํ่า วันที่ ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ เวลา ๕ โมงเย็น ปีพุทธชยันตี ๒๖๐๐ วัสสา แต้มถวายไว้แล

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบวันทาบูชาอย่างสูงยิ่ง ซึ่งพระคุณแห่งองค์สมเด็จพระบรมครูโลกนาถสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น อันเป็นดวงตาแสงสว่างของโลก อันมีพระบริสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณหาประมาณมิได้ ขอน้อมกราบไหว้ด้วยเศียรเกล้าในกาลทุกเมื่อแล

ขอกราบไหว้บูชาอย่างยิ่งซึ่งคุณพระสัจธรรมอันนำสัตว์พ้นจากวัฏทุกข์ในสงสารถึงแดนอมตพระนิพพาน คุณพระธรรมเจ้า หาประมาณมิได้ ขอน้อมกราบไหว้ด้วยเศียรเกล้าในกาลทุกเมื่อแล

ขอน้อมกราบบูชาอย่างยิ่งซึ่งคุณพระอริยสงฆเจ้าผู้บริสุทธิ์ดีแล้ว อันเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญใดยิ่งกว่า ขอน้อมกราบไหว้ด้วยเศียรเกล้าในกาลทุกเมื่อแล

ขอน้อมกราบบูชาคุณพระบิดามารดา คุณพระครูบาอาจารย์เจ้า ผู้สั่งสอนนำทางชีวิตจิตใจ ข้าพเจ้าขอน้อมกราบไหว้ด้วยเศียรเกล้า ในกาลทุกเมื่อแล

พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

พุทธเมตตา ธรรมเมตตา สังฆเมตตา

อะหังวันทามิ สัพพะโส นิพพานะ

ปัจจะโย โหตุ เม นิจจัง ธุวัง ยาจามิ นิพพานัง ปรมัง สุขัง

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น