ธรรมประพันธ์

ชาติสุดท้าย โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

พุทโธ ธัมโม สังโฆ คือ รัตนะเอกอุที่สุดแล้ว

ท่านทั้งหลายเข้าใจว่า พุทโธ เป็นเรื่องเล็กน้อยเหรอ? พระพุทธเจ้า สะเทือนโลกธาตุมานานแสนนาน ก็เพราะความเป็นพุทโธ นั่นแล จนทะลุขึ้นมาเป็นพุทโธ มาเป็นศาสดาเอกของโลก สังฆัง สรณัง คัจฉามิ พระอรหันต์บรรลุธรรมขึ้นมาแต่ละองค์ๆ นี้ กระเทือนโลกๆ เป็นของเล็กน้อยเมื่อไร? ที่ว่า สังโฆๆ นั้น

พุทโธ ก็ได้แก่ ศาสดาองค์เอก ที่คุ้ยเขี่ยขุดค้นหาธรรม ได้ธรรมอันเลิศขึ้นมาครองใจ เรียกว่า ธัมโมทั้ง ๓ รัตนะ นี้เป็นรัตนะเอกอุที่สุดแล้ว ใครเกิดมาเป็นมนุษย์กี่ร้อยชาติก็ตาม ถ้าไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์ไม่มีความเคารพ เลื่อมใส ยึดถือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะแล้ว ตายเปล่าๆ เกิดเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น