ธรรมประพันธ์

ดาวน์โหลด บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๑

บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑

ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ จัดพิมพ์โดย มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับวัดและสำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทุกภาคส่วน ดำเนินการจัดกิจกรรม เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ด้วยการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนาข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และสังคม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องนั้น

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากวัดทุกวัด องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เห็นควรขอความเห็นชอบ ดังนี้

  1. ๑. ขอให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ จัดให้มีการสมาทานศีลฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ตามความเหมาะสม
  2. ๒. ขอให้วัดทุกวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชน พร้อมครอบครัว ลด ละ เลิก อบายมุข สิ่งเสพติด และร่วมกันทำกิจกรรม ที่เป็นมงคลดังกล่าวที่วัดแทนการละเล่นหรือกิจกรรมที่รื่นเริงอย่างอื่น
  3. ๓. ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์เพื่อแจกจ่ายให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป
  4. ๔. ส่วนกลาง ให้วัดนำร่อง จำนวน ๙ วัด ในเขตกรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
  5. ๕. ส่วนภูมิภาค ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานกับคณะสงฆ์ และส่วนราชการในจังหวัด กำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่แต่ละวัดจัดขึ้น
  6. ๖. ให้ทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมีเจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต หากจังหวัดใดมีคณะสงฆ์ ๒ ฝ่าย ให้ฝ่ายที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ เป็นประธาน และอีกฝ่ายเป็นรองประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ คณะกรรมการประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นกรรมการเลขานุการรายละเอียดปรากฏตามสำเนาโครงการฯ ที่แนบถวายในที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขาธิการมหาเถรสมาคม

บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑
บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑
แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น