ธรรมประพันธ์

ทศพิธราชธรรม ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระนิพนธ์ “ทศพิธราชธรรม ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดทำขึ้นจากธรรมบรรยายเรื่อง “ทศพิธราชธรรม” ที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงบรรยายเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระผู้ทรงมหันตคุณอันประเสิรฐยิ่ง แก่พสกนิกรชาวไทย ในอุตตมมงคลวโรกาสที่ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พระพรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๐

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น