ธรรมประพันธ์

ธรรมะวันแม่แห่งชาติ โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

ธรรมานุสรณ์ เนื่องในโอกาส พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า บันทึกธรรมะเมตตา เรื่อง ธรรมะวันแม่แห่งชาติ และธรรมมหาชาติพระสุวรรณสามชาดก โดย พระครูบาบุญชุ่ม อรัญวาสีภิกขุ ณ ถ้ำราชคฤห์ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ วันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งโลก ขอเมตตาธรรมน้อมจิตน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคล แด่พระแม่เจ้าห่งแผ่นดินถิ่นไหยงามนามสยามอุดมเขตสุวรรณภูมิประเทศ ดินแดนแสนสุขสงบร่มเย็นด้วยพระปกเกล้าบารมีแห่งสมเด็จพระแม่เจ้าของถิ่นไทยในโลกหล้า พระเมตตามหากรุณาหาที่สุดมิได้ ขอน้อมจิตถวายพระพรชัยมงคล ขอจงทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ ของทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีความพระประสงค์สิ่งใด ขอให้สำเร็จผลดังพระหฤทัย ขอทรงเป็นร่มโพธิ์เงินโพธิ์ทองผองชาวไทย ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น