ธรรมประพันธ์

บทเจริญพระพุทธมนต์ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

บทเจริญพระพุทธมนต์ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐บทเจริญพระพุทธมนต์ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

บทเจริญพระพุทธมนต์ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้ยึดมั่นในความกตัญญูกตเวทิตา ต่อบุพการี ผู้มีพระคุณอันสูงสุด ย่อมนำพาตนเองไปสู่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองและเกิดมงคลต่อชีวิต ผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงามนี้ ควรแก่การยกย่องสรรเสริญและเป็นแบบอย่างแก่ผู้พบเห็น

ข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรชาวไทย ขอพระราชทานพระราชวโรกาส สดุดีพระราชจริยาวัตรและคุณธรรมความกตัญญุตา แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทน้อมนำทางแห่งความสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลในการดำเนินวิถีและประพฤติตนแห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าสืบไป

ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า.

ความสุขในตัวเริ่มจากใจและทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น ส่วนรวม และตนเอง
สุขในการบำเพ็ญประโยชน์ให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีสุข
สุขในการเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น
สุขในการให้ทั้งกำลังกาย กำลังใจให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีสุข
สุขในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ และปัญญาในทางสร้างสรรค์ความเจริญให้ตนเองและผู้อื่น
การสวดมนต์และปฏิบัติธรรม ทำให้มีความสงบ มีสติ สมาธิ และปัญญา ตลอดจนเป็นกุศลสิ่งมงคลต่อทุกคน และจะนำมาสู่ความเจริญและความสุขที่กล่าวมานั้นแล…

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น