ธรรมประพันธ์

ประวัติโดยย่อ วัดอรัญญวิเวก

สำนักสงฆ์อรัญญวิเวกแห่งนี้ ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ทางทิศใต้สุดของเขตบ้านปง หมู่ที่ ๗ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อขึ้นไปอยู่บนสถานที่แห่งนี้แล้ว จะมองเห็นทุ่งนาทางด้านทิศตะวันออกของสำนักสงฆ์ฯ เวิ้งว้างสุดลูกหูลูกตา สถานที่แห่งนี้มีความร่มรื่น อากาศเย็นสบาย เงียบสงัด ปราศจากเสียงรบกวนใดๆ เหมาะสำหรับเป็นที่เจริญสมณธรรม ของผู้ใฝ่ความสงบทางใจและกายเป็นอย่างยิ่ง แต่เป็นที่น่าเสียดายที่สถานที่แห่งนี้รกร้างว่างเปล่าไปนานปี ไม่มีผู้แลสนใจ คงเหลือปรากฏไว้ให้เห็นแต่สิ่งที่เป็นอนุสรณ์ คือแนวซากปรักหักพังอันเป็นฐานของพระวิหาร ชวนให้เกิดความสังเวชสลดใจของผู้ได้พบเห็น ทำให้ระลึกว่าสถานที่แห่งนี้คงจะเป็นสถานที่ ที่เคยรุ่งเรืองในด้านพระพุทธศาสนามาแล้วในอดีตกาล

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น