ธรรมประพันธ์

พระผู้เจริญพร้อม นิพนธ์ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

“ผู้เจริญดี” …พระผู้ “เจริญ” พร้อม

จากเด็กชายเจริญ คชวัตร ผู้มีพลานามัยอ่อนแอ ต้องบวชเณรแก้บน …มาเป็นพระเปรียญธรรมในฉายา “สุวฑฺฒโน” (ผู้เจริญดี) ก้าวหน้าทางธรรมและการปกครองสงฆ์เป็นลำดับ จนกระทั่งได้รับการสถาปนาเป็น “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ ของประเทศไทย

…๙๖ ปีที่ผ่านมาในพระชนม์ชีพ มีเรื่องน่าสนใจมากมายที่สะท้อนให้เห็นถึงพระปฏิปทาและพระจริยาวัตรอันงดงามในทุกด้านของพระองค์ท่าน ซึ่งผู้ที่เคยอ่านหรือศึกษาพระประวัติอย่างถี่ถ้วนย่อมจะประจักษ์แก่ใจ

ถึงกระนั้น ผู้ใกล้ชิดพระองค์ท่านก็ยังรู้สึกว่า มีบางแง่มุมในพระประวัติที่มีคุณค่าแก่การเรียนรู้ แต่ยังไม่มีใครนำมาบอกเล่าสู่สาธารณชน และหากยังคงทิ้งไว้จนกระทั่งผู้มีส่วนรู้เห็นในเรื่องราวอันเป็นส่วนหนึ่งของพระประวัติล้มหายตายจากไป เรื่องราวอันทรงคุณค่าเหล่านั้นก็จะสูญหายไปอย่างน่าเสียดายและน่าเสียใจ

คณะผู้เรียบเรียงหนังสือ “พระผู้เจริญพร้อม” นี้จึงได้อุทิศกำลังกาย กำลังใจและกำลังสติปัญญา ช่วยกันสืบหาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากบุคคลผู้เกี่ยวข้องในแต่ละช่วงชีวิตของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ จากทุกที่ทุกแห่งเท่าที่จะสามารถสืบสาว
ไปถึง แล้วนำมาร้อยเรียงบอกเล่าถึงพระประวัติ เสนอต่อท่านผู้อ่านเท่าที่สติปัญญาจะทำได้ โดยมุ่งหวังว่าจะเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่านอย่างคุ้มค่าแก่เวลา

พร้อมกันนี้ยังได้รวบรวมภาพของพระองค์ท่านตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์พระกรณียกิจต่างๆ รวมทั้งบุคคลผู้ใกล้ชิดและเกี่ยวข้อง มาคัดสรรจัดเรียงและจัดพิมพ์เป็นหนังสือภาพสี่สีทั้งเล่มอีกเล่มหนึ่ง เพื่อให้เห็นกันเต็มตา ให้ชื่นชมกันได้เต็มที่ โดยใช้ชื่อหนังสือว่า พระของประชาชน”

คณะผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ ขอน้อมถวายกุศลผลบุญอันจะพึงเกิดจากหนังสือนี้ เป็นเครื่องสักการบูชาพระคุณแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขอทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน เสด็จสถิตเป็นธงธรรมและธงชัยของพุทธบริษัททั้งปวงตลอดไป

คณะผู้เรียบเรียง

ฟังเสียงอ่านหนังสือ “พระผู้เจริญพร้อม” ได้ที่ เสียงอ่านหนังสือ พระผู้เจริญพร้อม

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น