ธรรมประพันธ์

วันวิสาขบูชารำลึก โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

ธรรมเมตตาวันวิสาขบูชารำลึก พ.ศ.๒๕๕๖ ข้าพเจ้าขอน้อมกราบไหว้วันทาบูชาอย่างสูงสุด ซึ่งพระคุณแห่งองค์สมเด็จพระบรมครูศรีสัพพัญญูติโลกนาถเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลก ทรงเป็นนาถะที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัฏฏสงสาร ถึงพระนิพพานเป็นที่สุด พระคุณของพระพุทธเจ้าอันหาประมาณมิได้ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ด้วยเศียรเกล้าในกาลทุกเมื่อแล ขอน้อมกราบบูชาอย่างยิ่งซึ่งคุณพระสัจธรรมอันนำสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ได้จริง อันมีพระคุณหาประมาณมิได้ ขอน้อมกราบไหว้ด้วยเศียรเกล้าในกาลทุกเมื่อแล ขอน้อมกราบวันทาบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระคุณพระอริยสงฆ์เจ้าผู้บริสุทธิ์ดีแล้ว อันเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญใดยิ่งกว่า

ขอน้อมกราบไหว้ด้วยเศียรเกล้าในกาลทุกเมื่อแล

ขอน้อมกราบคารวะบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระคุณบิดามารดา พระคุณครูบาอาจารย์อันหาประมาณมิได้ด้วยเศียรเกล้าในกาลทุกเมื่อแล

ณ โอกาสนี้เป็นโอกาสอันดีมีมงคลแก่ชีวิตของเราท่านทั้งหลาย บัดนี้ เราขอโอกาสขออนุญาตพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย เราขอนำพระสัจธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาแสดงชี้แจงเป็นประทีปแก้วนำทางชีวิตประจำวันของท่านทั้งหลาย เพื่อเป็นข้อคิดคติสอนใจในการสัมมาปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามเพื่อเจริญสติ เจริญปัญญา นำพาตนพ้นจากทะเลวัฏฏทุกข์ในสงสารถึงแดนอมตพระนิพพานเป็นที่สุดนั้นแล

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น