ธรรมประพันธ์

สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ลงมือทำ ตลอดปี ๒๕๕๗

สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ลงมือทำ ตลอดปี ๒๕๕๗ ฉบับ สสส.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น