ธรรมประพันธ์

อริยทรัพย์ ๗ อย่าง

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุทฺธสฺส (๓ จบ)

การฟังเทศน์ฟังธรรม บุคคลควรที่จะตั้งใจจดจ่อนำข้อธรรมที่ได้ยินได้ฟังนั้น นำไปพิจารณา ไตร่ตรองใคร่ครวญหาเหตุหาผลค้นคว้า รู้ตักเนื้อหาของธรรมะนั้น มีผลประโยขน์อย่างไรจึงจะทำให้เราเข้าใจในกัณฑ์เทศน์อันนั้นได้ ให้เกิดผลเกิดประโยชน์ ท่านพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่า จิตฺเต จิตฺตา วิปสฺสี วิหรติ สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ การตั้งใจฟังด้วยดีด้วยความสงบให้จดจำข้อธรรมนั้นได้เกิดปัญญา

เหตุฉะนั้น พวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้มีความตั้งใจใฝ่ศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา เรื่องที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้มาหลายเรื่องราว หลายกัณฑ์หลายบทหลายอย่าง เรื่องขัดเกลาเผากิเลสอันเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์ เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีสิ้นสุด เพื่อจะให้กิเลสนั้น ลดน้อยถอยหมดสิ้นไปจากดวงใจของพวกเรา

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น