ธรรมประพันธ์

แก่นธรรมคำสอนของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล

พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์

หนังสือเล่มนี้จะช่วยชี้ให้พวกเราเห็นความจริงว่า คำสอนเรื่องการดูจิตของหลวงปู่ดูลย์นั้น มีความหมายและวิธีการอย่างไร

คำสอนของพระพุทธเจ้า ตลอดจนอภิธรรมเสียด้วยซ้ำไป การดูจิตที่ผิดหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนนั้น ถึงอย่างไรก็ไม่นำผู้ปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้

หนังสือเล่มนี้จะช่วยชี้ให้พวกเราเห็นความจริงว่า คำสอนเรื่องการดูจิตของหลวงปู่ดูลย์นั้น มีความหมายและวิธีการอย่างไร ลงกันได้พอดีกับคำสอนของพระพุทธเจ้าตามนัยแห่งพระสูตรและอภิธรรมอย่างไร เพื่อพวกเราที่ชอบคำสอนของหลวงปู่ จะได้ไม่หลงไปทำสิ่งอื่น ทั้งที่คิดว่ากำลังดูจิตตามคำสอนของหลวงปู่ หรือปฏิบัิติขัดหรือแย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะไม่เพียงตนเองจะไม่ได้ผลในการปฏิบัติแต่จะทำให้คำสอนเรื่องการดูจิตเสียหาย และที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับชาวพุทธก็คือ จะพลอยทำพระสัทธรรมให้ฟั่นเฟือนไปด้วย

อนึ่งคุณความดีของหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนขออุทิศแด่โยมพ่อวิชัย โยมแม่ดวงแก้ว สันตยากร ผู้ให้กำเนิด โยมพ่อสวัสดิ์ จันอำรุง โยมแม่แฉล้ม แตงอ่อน (เย็นสบาย) ผู้ให้การเลี้ยงดู

พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช

๑ ตุลาคม ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น