ธรรมในใจ

กัลยาณมิตรแห่งเพื่อนมนุษย์

ศ.ระพี สาคริก ปราชญ์แห่งเกษตรศ.ระพี สาคริก

รายการธรรมในใจ ตอน กัลยาณมิตรแห่งเพื่อนมนุษย์ แขกรับเชิญ ศ.ระพี สาคริก ปราชญ์แห่งเกษตร ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๘ อาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น