ธรรมในใจ

การแบ่งปันที่ตั้งอยู่บนความพอเพียง

รศ.นพ.สภา ลิมพาณิชย์การ เจ้าของฉายา คุณหมอ ๕ บาทรศ.นพ.สภา ลิมพาณิชย์การ

รายการธรรมในใจ ตอน การแบ่งปันที่ตั้งอยู่บนความพอเพียง แขกรับเชิญ รศ.นพ.สภา ลิมพาณิชย์การ เจ้าของฉายา คุณหมอ ๕ บาท ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๔ อาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น