ธรรมในใจ

ก้าวเดินสู่อิสรภาพ…จากกิเลส (๒)

ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ดร.ประมวล เพ็งจันทร์

รายการธรรมในใจ ตอน ก้าวเดินสู่อิสรภาพ…จากกิเลส ตอนที่ ๒ แขกรับเชิญ ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ อดีตอาจารย์สอนพุทธปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๗ อาทิตย์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น