ธรรมในใจ

ศีลห้า เพื่อคลายทุกข์ สู่การหลุดพ้น

ทันตแพทย์หญิงสีใบตอง บุญประดับ ผู้สอนศีล ๕ มากกว่า ๔๐ ปีทันตแพทย์หญิงสีใบตอง บุญประดับ ผู้สอนศีล ๕ มากกว่า ๔๐ ปี

รายการธรรมในใจ ตอน ศีล ๕ เพื่อคลายทุกข์ สู่การหลุดพ้น แขกรับเชิญ ทันตแพทย์หญิงสีใบตอง บุญประดับ ผู้สอนศีล ๕ มากกว่า ๔๐ ปี ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๙ อาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น