ธรรมในใจ

เห็นความงดงามของชีวิต…เพราะธรรมะ

คุณหมอสมพิศ จำปาเงินคุณหมอสมพิศ จำปาเงิน

รายการธรรมในใจ ตอน เห็นความงดงามของชีวิต…เพราะธรรมะ แขกรับเชิญ คุณหมอสมพิศ จำปาเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๐ อาทิตย์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น