วีดิทัศน์ธรรม

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ผู้บริหารจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ นำโดย คุณประชุม มาลีนนท์ พร้อมด้วย คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะทำงานเว็บไซต์พุทธะ ...

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา อรัญวาสีภิกขุ รังษีมุนีศรีโพธิสัตว์ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ได้เดินทางร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ...

บทสวดฉันท์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับมหาเถรสมาคม ...

บทสวดฉันท์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล ปรมราชินีนาถาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา เนื่องในวาระมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ...

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา อรัญวาสีภิกขุ รังษีมุนีศรีโพธิสัตว์ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ได้เมตตาเยี่ยมสถานีโทรทัศน์วิทยุ ไทยทีวีสีช่อง ๓ ณ ชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม ๔ คลองเตย ...

ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่ทองดี อนีโฆ (พระพิศาลญาณวงศ์) และ พระครูอุดร ฐานุตฺตโร วัดใหม่ปลายห้วย ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓๔ วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ ...

ธรรมบรรยายโดย ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓๓ วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ ...

ธรรมบรรยายเรื่อง “ฟอร์แมตจิต ดีลีทกรรม” โดย พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓๒ วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ ...

ธรรมบรรยายเนื่องใน “วันมาฆบูชา ๒๕๕๖” โดย พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓๑ วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ...

ธรรมบรรยายเรื่อง “ธรรมดี เพื่อชีวีงาม” โดย สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหมฺคุตฺโต) ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓๐ วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ...

ธรรมบรรยายเรื่อง “ทำไมต้องปฏิบัติธรรม” โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ...

ธรรมบรรยายเรื่อง “วิถีแห่งจิต” โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ ...

ธรรมบรรยายเรื่อง “ธรรมะหลวงปู่ ทางสู่นิพพาน” โดย พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ณาณธโร) ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ...

ธรรมบรรยายเรื่อง “ส่องโลก ส่องธรรม” โดย พระอาจารย์ ดร.อนิล ธมฺมสากิโย (ศากยะ) ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ ...

ธรรมบรรยายเรื่อง “เพียงแค่รู้ รู้ด้วยจิต” โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตฺติปญฺโญ ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ ...

ธรรมบรรยายเรื่อง “เข้าพรรษาอย่างไร...ใจถึงธรรม” โดย พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ (ดร.) ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ...

ธรรมบรรยายเรื่อง “ศีล สมาธิ ปัญญา มรรคาสู่นิพพาน” โดย พระอาจารย์ ประสงค์ ปริปุณฺโณ ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ ...

ธรรมบรรยายเรื่อง “ปฏิบัติธรรมอย่างไร ใจเป็นสุข” โดย พระอาจารย์ มานพ อุปสโม ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ...

ธรรมบรรยายเรื่อง “ฝึกจิตพิชิตใจ ถวายองค์ราชัน” โดย พระอาจารย์ ธวัชชัย ธมฺมทีโป และ พระอาจารย์ สุรพจน์ สทฺธาธิโก ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ...

ธรรมรายการ “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ในหัวข้อ "อยู่กันด้วยความรัก" โดยพระวิปัสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ...
ดูเพิ่มเติม