ทางพ้นทุกข์ โดย พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ทางพ้นทุกข์ โดย พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)
Watch the video

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ นี้ พระครูจันทนิภากรได้เมตตารับนิมนต์มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ในการจัดกิจกรรม อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๒ ซึ่งจัดโดย เว็บไชต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม ๔ กรุงเทพมหานคร ในครั้งที่ ๖/๖ นี้ จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ พระอาจารย์ได้แสดงธรรมบรรยาย เรื่อง ทางพ้นทุกข์ เพื่อให้ญาติธรรมทุกท่านได้น้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนนี้ ไปปฏิบัติตาม ให้บังเกิดความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตต่อไป