วีดิทัศน์ธรรม

ธรรมบรรยาย เรื่อง ธรรมะชำระใจ ให้ไกลกิเลส โดย พระราชรัตนรังษี

ท่านเจ้าคุณพระราชรัตนรังษี (ว.ป.วีรยุทโธ) แสดงธรรม เรื่อง “ธรรมะชำระใจ ให้ไกลกิเลส” ในงาน “ธรรมะชำระใจ เนื่องในวันเข้าพรรษา ๒๕๕๒” ซึ่งจัดโดย เว็บไชต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม ๔ กรุงเทพมหานคร เพื่อยังประโยชน์แด่พุทธบริษัท เพื่อเป็นคู่มือในการบริหารจิต บริหารตน บริหารคนที่อยู่ในห้วงของกระแสโลก แบ่งเป็น ๓ ภาคคือ ภาคธรรมบรรยาย ภาคธรรมสาธยาย และภาคธรรมปฏิบัติ โดยในช่วงท้ายท่านเจ้าคุณพระราชรัตนรังษียังได้เมตตานำสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ซึ่งเป็นพระปฐมเทศนา เทศนากัณฑ์แรก ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ เพื่อให้พุทธบริษัทได้มีดวงตาเห็นธรรม ดังเช่นปฐมสาวกท่านพระโกณฑัญญะ

การรับชมวิดิทัศน์ธรรมบนหน้าเว็บไซต์ ควรเชื่อมต่อด้วยอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ พิจารณาเลือกดาวน์โหลดไฟล์แทนโดยคลิกลิงก์ตามแนบท้ายมานี้

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น