ฝึกสมาธิภาวนาแบบชาวพุทธ โดย พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ฝึกสมาธิภาวนาแบบชาวพุทธ โดย พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)
Watch the video

ธรรมบรรยาย “แสงธรรมส่องใจ..ในสวนโมกข์กรุงเทพฯ”ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ในหัวข้อ"ฝึกสมาธิภาวนาแบบชาวพุทธ" โดยพระวิปัสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)ในวันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.ห้องประชุมชั้น ๒ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนรถไฟ จตุจักร กรุงเทพมหานคร