วีดิทัศน์ธรรม

ธรรมะคือคุณากร ครั้งที่ ๓๔ หลวงปู่ทองดี อนีโฆ

ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่ทองดี อนีโฆ (พระพิศาลญาณวงศ์) และ พระครูอุดร ฐานุตฺตโร วัดใหม่ปลายห้วย ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓๔ วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น