อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๔/๖ อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๔/๖
Watch the video

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ นี้ พระครูจันทนิภากรได้เมตตารับนิมนต์มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ในการจัดกิจกรรม อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ซึ่งจัดโดย เว็บไชต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม ๔ กรุงเทพมหานคร ในครั้งที่ ๔/๖ นี้ จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ พระอาจารย์ได้แสดงธรรมบรรยาย เรื่อง วิธีแก้ใจ (จริต ๖) เพื่อให้ญาติธรรมทุกท่านได้น้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนนี้ ไปปฏิบัติตาม ให้บังเกิดความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตต่อไป

ธรรมอื่นที่น่าสนใจ