พระธรรมเทศนา

รวมบทสวดมนต์และธรรมบรรยาย โดย พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ที่ได้เมตตาแสดงธรรมบรรยายในงาน "ปริวาสกรรมประจำปี วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ...

พระธรรมเทศนาในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ชุด ...

พระธรรมเทศนาในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ชุด ...

พระธรรมเทศนาในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ชุด ทำวัตร ...

การภาวนาก็เหมือนกันฉันนั้น ถ้าเรามีความรู้สึกอยู่อย่างนี้เราจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามมันเถอะ มันไม่เสีย แล้วยิ่งทำการงานทั้งหลายรู้จักความผิดชอบขึ้นเสมอแล้ว ให้คุณเข้าใจใหม่เถอะ เวลาที่จะภาวนาน่ะเยอะ ...

รวมบทสวดมนต์และธรรมบรรยาย โดย พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ที่ได้เมตตาแสดงธรรมบรรยายในงาน "ปริวาสกรรมประจำปี วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ...

CD ธรรมเพื่อลดทุกข์ทางใจ รวมธรรมะฟังสบาย ประกอบด้วยคอร์สธรรมะเบิกบาน (สำหรับผู้เริ่มต้น) (กายนครและพระเจ้าจิตราช, แนะนำการภาวนา, รู้สึกตัวหรือเคยชิน, คุณค่าที่แท้จริง, รู้นอก รู้ใน, ประสบการณ์ภาวนา) ...

รวมบทสวดมนต์และธรรมบรรยาย โดยพระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ที่ได้เมตตารับนิมนต์มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ในกิจกรรม "แสงธรรมส่องใจ ในสวนโมกข์กรุงเทพฯ" ครั้งที่ ๑ - ๓ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ...

รวมบทสวดมนต์และธรรมบรรยาย โดยพระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ที่ได้เมตตารับนิมนต์มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ในกิจกรรมการอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม ๔ ...
แสดงบทความทั้งหมดแล้ว