พระธรรมเทศนา

การอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ โดยพระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)

รวมบทสวดมนต์และธรรมบรรยาย โดยพระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ที่ได้เมตตารับนิมนต์มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ในกิจกรรมการอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม ๔ กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ เหมาะสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่สนใจและเริ่มฝึกวิปัสสนากรรมฐาน

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น