ธรรมอบรมจิต ตอนที่ ๑ โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระธรรมเทศนาในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ชุด ธรรมอบรมจิต ตอนที่ ๑

Name
Play
001/1 สุญญตา ๑ (กำหนดป่า-แผ่นดิน) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

001/2 สุญญตา ๒ (กำหนดอากาศ-วิญญาณ) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

001/3 สุญญตา ๓ (อนิมิตเจโตสมาธิ-นิพพาน) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

001/4 สุญญตา ๔ (นิยยานิกธรรม) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

001/5 สุญญตา ๕ (สมาธินิมิต) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

001/6 สุญญตา ๖ (ศึล สมาธิ ปัญญา) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

001/7 สุญญตา ๗ (วิธีฟังธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

002 อนิจจสัญญา ทุกขสัญญา อนัตตสัญญา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

003/1 อานาปานสติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

003/2 อานาปานสติ ขั้นกายานุปัสสนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

003/3 อานาปานสติ ขั้นเวทนานุปัสสนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

003/4 อานาปานสติ ขั้นจิตตานุปัสสนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

003/5 อานาปานสติ ขั้นธัมมานุปัสสนา (นัย ๑) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

003/6 อานาปานสติ ขั้นธัมมานุปัสสนา (นัย ๒) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

004/1 อานาปานสติสมาธิภาวนา (นัย ๑) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

004/2 อานาปานสติสมาธิภาวนา (นัย ๒) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

004/3 อานาปานสติ ขั้นที่ ๒ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

005 จิตที่รู้เดียงสา (จิตที่มีศีล สมาธิ ปัญญา) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

006 ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐาน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

007 วิมุตติจิต (จิตที่เป็นศีล สมาธิ ปัญญา) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ธรรมอื่นที่น่าสนใจ