ธรรมอบรมจิต ตอนที่ ๒

พระธรรมเทศนาในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ชุด ธรรมอบรมจิต ตอนที่ ๒

Name
Play
039 อนังคณสูตร (ผู้ไม่มีกิเลส) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

040 กรรมฐานตามนัยที่มาในอิติวุตตกติกนิบาต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

041/1 จิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

041/2 จิต วิญญาณ มโน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

042 เจโตขีลสูตร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

043 ขันติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

044 มาร ๕ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

045/1 สัมมาทิฏฐิ ๑ (กุศล อกุศล) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

045/2 สัมมาทิฏฐิ ๒ (อาหาร) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

045/3 สัมมาทิฏฐิ ๓ (อริยสัจ ๔) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

045/4 สัมมาทิฏฐิ ๔ (ชรา มรณะ) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

045/5 สัมมาทิฏฐิ ๕ (ชาติ: นัย ๑) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

045/6 สัมมาทิฏฐิ ๕ (ชาติ: นัย ๒) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

045/7 สัมมาทิฏฐิ ๖ (ภพ: นัย ๑) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

045/8 สัมมาทิฏฐิ ๖ (ภพ: นัย ๒) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

045/9 สัมมาทิฏฐิ ๗ (อุปาทาน) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

045/10 สัมมาทิฏฐิ ๘ (ทิฏฐุปาทาน) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

045/11 สัมมาทิฏฐิ ๙ (สืลัพพตุปาทาน) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

045/12 สัมมาทิฏฐิ ๑๐ (อัตตวาทุปาทาน) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

045/13 สัมมาทิฏฐิ ๑๑ (สักกายทิฏฐิ) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ธรรมอื่นที่น่าสนใจ