ธรรมอบรมจิต ตอนที่ ๓

พระธรรมเทศนาในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ชุด ธรรมอบรมจิต ตอนที่ ๓

Name
Play
049/1 พระพุทธคุณ ๑ (อรหํ: นัย ๑) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

049/2 พระพุทธคุณ ๑ (อรหํ: นัย ๒) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

049/3 พระพุทธคุณ ๑ (อรหํ: นัย ๓) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

049/4 พระพุทธคุณ ๑ (อรหํ: นัย ๔) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

050 พระพุทธคุณ ๒ (สมฺมาสมฺพุทฺโธ) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

051/1 พระพุทธคุณ ๓ (วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน: นัย ๑) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

051/2 พระพุทธคุณ ๓ (วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน: นัย ๒) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

051/3 พระพุทธคุณ ๓ (วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน: นัย ๓) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

051/4 พระพุทธคุณ ๓ (วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน: นัย ๔) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

052 พระพุทธคุณ ๔ (สุคโต) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

053/1 พระพุทธคุณ ๕ (โลกวิทู: นัย ๑) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

053/2 พระพุทธคุณ ๕ (โลกวิทู: นัย ๒) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

054/1 พระพุทธคุณ ๖ (อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ: นัย ๑) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

054/2 พระพุทธคุณ ๖ (อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ: นัย ๒) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

054/3 พระพุทธคุณ ๖ (อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ: นัย ๓) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

055 พระพุทธคุณ ๗ (สตฺถา เทวมนุสฺสานํ) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

056/1 พระพุทธคุณ ๘ (พุทฺโธ ๑ พุทโธ) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

056/2 พระพุทธคุณ ๘ (พุทฺโธ ๑ ผู้ตื่น) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

056/3 พระพุทธคุณ ๘ (พุทโธ ๒ ผู้เบิกบาน) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

056/4 พระพุทธคุณ ๘ (พุทโธ ๓)* สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ธรรมอื่นที่น่าสนใจ