ธรรมอบรมจิต ตอนที่ ๔ โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระธรรมเทศนาในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ชุด ธรรมอบรมจิต ตอนที่ ๑

Name
Play
069/1 พระสงฆ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

069/2 สังฆานุสสติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

069/3 พระสังฆคุณ ๑ (สุปฏิปนฺโน) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

069/4 พระสังฆคุณ ๒ (อุชุปฏิปนฺโน) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

069/5 พระสังฆคุณ ๓ (ญายปฏิปนฺโน) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

069/6 พระสังฆคุณ ๔ (สามีจิปฏิปนฺโน) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

069/7 พระสังฆคุณ ๕ (อาหุเนยฺโย) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

069/8 พระสังฆคุณ ๖ (ปาหุเนยฺโย) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

069/9 พระสังฆคุณ ๗ (ทกฺขิเณยฺโย) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

069/10 พระสังฆคุณ ๘ (อญฺชลิกรณีโย) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

069/11 พระสังฆคุณ ๙ (อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺส) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

070 สติปัฏฐาน ๔ ตามนัยที่ทรงสอนพระราหุล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

071 สติ ขันติ ในการปฏิบัติไตรสิกขา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

072 การเข้าถึงธรรมด้วยสัมมาสติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

073/1 อปัณณกปฏิปทา ๑ (ธรรมสมาธิ จิตสมาธิ) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

073/2 อปัณณกปฏิปทา ๒ (ใช้ปัญญาพิจารณาความถูกต้อง) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

073/3 อปัณณกปฏิปทา ๓ (เมตตาพรหมวิหาร) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

073/4 อปัณณกปฏิปทา ๔ (กรุณาพรหมวิาหร) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

073/5 อปัณณกปฏิปทา ๕ (มุทิตาพรหมวิหาร) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

073/6 อปัณณกปฏิปทา ๖ (อุเบกขาพรหมวิหาร) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ธรรมอื่นที่น่าสนใจ