พระธรรมเทศนา

ธรรมอบรมจิต ตอนที่ ๔

พระรูปฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สำนักสงฆ์ทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘

พระธรรมเทศนาในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ชุด ธรรมอบรมจิต ตอนที่ ๑

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น