พระธรรมเทศนา

ธรรมอบรมจิต ตอนที่ ๕

ทรงบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ที่ตึกวชิรญาณ-สามัคคีพยาบาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พระธรรมเทศนาในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ชุด ธรรมอบรมจิต ตอนที่ ๕

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น