เสียงอนุโมทนา - สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระธรรมเทศนาในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ชุด เสียงอนุโมทนา

Name
Play
ยถาฯ สัพพีฯ ณ กรมประชาสัมพันธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

รตนัตตยาฯ สัพพี ณ กระทรวงอุตสาหกรรม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

รตนัตตยาฯ สัพพีฯ เทวตาฯ มหากาฯ ภวตุ สัพฯ ณ สิงห์บุรี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ธรรมอื่นที่น่าสนใจ