เสียงอ่านธรรม

เสียงอ่านหนังสือ วิธีสร้างบุญบารมี พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้เสียงอ่านโดย โจโฉ ...

เสียงอ่าน ๓๐ พรรษา ในร่มเงาพระพุทธศาสนา ของพระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร ๕ มกราคม ๒๕๔๙ ให้เสียงอ่านโดย คุณโจโฉ ...

เสียงอ่านหนังสือ พระผู้เจริญพร้อม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ของ สมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๙๖ พรรษา (ครบ ๘ รอบ) วันที่ ๓ ตุลาคม ...

พุทธสังเวชนียสถาน ๔ ธรรมยาตราสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้า โดย ดร.พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ เสียงอ่านภาษาอังกฤษโดย แพง-พลอย-พัต-เพชร จัดทำและเผยแผ่เป็นธรรมทานเนื่องในโอกาส "ถวายผ้ากฐินธรรมยาตราสามัคคี" ณ ...

เสียงอ่านหนังสือธรรมะวันแม่แห่งชาติ และธรรมมหาชาติพระสุวรรณสามชาดก โดยพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ อ่านโดยคุณอภิญญา ...
แสดงบทความทั้งหมดแล้ว