ธรรมะวันแม่แห่งชาติ โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

เสียงอ่านหนังสือธรรมะวันแม่แห่งชาติ และธรรมมหาชาติพระสุวรรณสามชาดก โดยพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ อ่านโดยคุณอภิญญา มาลีนนท์