พุทธสังเวชนียสถาน ๔ โดย พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ

พุทธสังเวชนียสถาน ๔ ธรรมยาตราสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้า โดย ดร.พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ เสียงอ่านภาษาอังกฤษโดย แพง-พลอย-พัต-เพชร จัดทำและเผยแผ่เป็นธรรมทานเนื่องในโอกาส "ถวายผ้ากฐินธรรมยาตราสามัคคี" ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านห้วยทราย ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ สพฺพทานํ ธมฺมนานํ ชินาติ, The gift of truth excels all other gifts, การให้ธรรมะ ชนะการใช้ทั้งปวง.