วิธีสร้างบุญบารมี พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสียงอ่านโดย โจโฉ

เสียงอ่านหนังสือ วิธีสร้างบุญบารมี พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้เสียงอ่านโดย โจโฉ เสียงธรรม

บุญ ความหมายของ บุญ คือ เครื่องชำระสันดาน, ความดี, กุศล, ความสุข, ความประพฤติชอบทางกาย วาจา ใจ, และกุศลธรรม มีพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า ท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลย เพราะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุข บารมี มาจากคำบาลี ปารมี มีความหมายว่า คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวดเพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง หรืออีกความหมายหนึ่งคือ ความดีที่บำเพ็ญไว้ ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงพระนิพพาน...

  • วิธีสร้างบุญบารมี การทำทาน
  • เจตนาให้ทานต้องบริสุทธิ์
  • อานิสงส์เมื่อเจตนาบริสุทธิ์
  • เนื้อนาบุญต้องบริสุทธิ์
  • ทานมีผลมากน้อยขึ้นอยู่กับ
  • การรักษาศีล
  • อานิสงส์ของการรักษาศีล
  • การภาวนา
  • การเจริญปัญญา
  • การภาวนาอย่างง่ายประจำวัน
  • อสุภกรรมฐาน
  • เกี่ยวกับกายคตานุสสติกรรมฐาน
  • ธาตุกรรมฐาน