เสียงอ่านหนังสือ พระผู้เจริญพร้อม

เสียงอ่านหนังสือ พระผู้เจริญพร้อม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ของ สมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๙๖ พรรษา (ครบ ๘ รอบ) วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

คำสอนของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ หากน้อมใจไปพิจารณาโดยแยบคายก็จะเกิดปัญญา นำไปสู่ความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น สามารถคลี่คลายปัญหาชีวิตของตนเอง เป็นการยกระดับจิตใจให้สูงยิ่งขึ้น จนเชื่อมโยงไปสู่การเข้าใจความหมายที่แท้จริงของชีวิต

"พระผู้เจริญพร้อม" ไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้ฟังได้รู้จักเจ้าพระคุณสมเด็จฯมากขึ้น แต่ยังได้แรงบันดาลใจจากแง่มุมต่างๆ ของชีวิตอันประเสริฐของพระองค์ ที่เจริญจากสามัญสู่ตำแหน่งสูงสุดของสังฆมณฑล

Name
Play
ผู้เจริญพร้อม อภิญญา มาลีนนท์

พระผู้รักการศึกษา รอง เค้ามูลคดี

พระอัจฉริยภาพ จุทาธิปษ์ ภักดีกุล

พระจริยวัตร ญาดา ยมกานนท์

พระเมตตาบารมี ญาดา ยมกานนท์