เสียงอ่านธรรม

เสียงอ่าน ธรรมะวันแม่แห่งชาติ โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

เสียงอ่านหนังสือธรรมะวันแม่แห่งชาติ และธรรมมหาชาติพระสุวรรณสามชาดก โดยพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ อ่านโดยคุณอภิญญา มาลีนนท์

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น