เกี่ยวกับเว็บไซต์พุทธะ

ปณิธาน

เว็บไซต์พุทธะดอทคอม หรือ www.phuttha.com แห่งนี้ เกิดขึ้นจากปณิธานของคณะบุคคลต่างสาขาอาชีพคณะหนึ่ง ที่เห็นพ้องกันว่าในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน สมควรกระทำบทบาทแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อันจะเป็นหนทางหนึ่งสนับสนุนให้กิจการแห่งพระศาสนาดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นอกจากเพื่อเป็น “อาจาริยบูชา” แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ทั้งหลายแล้ว ยังจัดทำเป็น “ธรรมทาน” แก่บุคคลทั่วไป ที่สนใจศึกษาและเรียนรู้เรื่องราวในพระพุทธศาสนาด้วย

การดำเนินงาน

  1. ๑. ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนในสังคม หลายหน่วยงาน หลายองค์กร ต่างหันมาใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเพื่อการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น ดังนั้น การดำเนินงานในครั้งนี้ สื่ออินเตอร์เน็ตจึงถูกเลือกให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเป็นส่วนสนับสนุนและส่งเสริมเพิ่มเติมไปจาก “วัดและศาสนสถาน” ทั้งหลาย ที่เป็นศูนย์กลางหลักแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงอยู่แล้ว
  2. ๒. เว็บไซต์พุทธะดอทคอมได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างเรียบง่าย มิได้เน้นที่ความสวยงาม หรือความหรูหราแห่งโลกเทคโนโลยี หากแต่เน้นที่ประโยชน์ของการศึกษาธรรมเป็นที่ตั้ง เนื้อหาทั้งหลายภายในเว็บไซต์ จึงมิได้ยึดติดกับแนวทางใดหรือสำนักใดสำนักหนึ่งเป็นสำคัญ เพราะความหลากหลากแห่งกลวิธีในการเผยแผ่ซึ่งเป็นกุศโลบายของครูบาอาจารย์ ทั้งหลาย ย่อมมีที่มาจาก “สัจธรรม” หนึ่งเดียวแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทั้งสิ้น

เป้าหมายการดำเนินงาน

  1. ๑. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เผยแผ่ ข้อมูล และข่าวสาร ในพระพุทธศาสนา โดยมิได้มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แต่ประการใด
  2. ๒. เพื่อนำเสนอเนื้อหาของธรรมะสำหรับประโยชน์ในการศึกษา โดยมิได้เป็นไปเพื่อการวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือขยายความแห่งธรรมนั้น

ชื่อเว็บไซต์พุทธะดอทคอม

คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

ขอขอบพระคุณ

เว็บไซต์พุทธะดอทคอมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ กรุณาอนุญาตให้เว็บไซต์พุทธะดอทคอมสามารถนำข้อมูลและข่าวสารทั้งหลายมาเผยแผ่ได้โดยมิได้หวังผลตอบแทน เว็บไซต์พุทธะดอทคอม ขออนุโมทนากุศลเจตนาของทุกท่านที่เข้ามาศึกษาธรรมในที่นี้ หากท่านมีข้อสงสัย พบปัญหาในการใช้งาน ต้องการติชม เสนอแนะ หรือ ต้องการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา สามารถติดต่อคณะผู้จัดทำได้ทางอีเมลที่ feedback@phuttha.com

ขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี ที่ได้อนุญาตให้ใช้ฟอนต์อัตลักษณ์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (PGVIM) ประกอบการแสดงผลในเว็บไซต์พุทธะ

ติดต่อสำนักงานเว็บไซต์พุทธะ

เลขที่ ๓๑๙๙​ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น ๒๙
ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๖๒ ๓๓๓๓ ต่อ ๑๐๐๘, โทรสาร ๐๒ ๒๐๔ ๒๕๓๓

อีเมล feedback@phuttha.com

ติดต่อเว็บไซต์พุทธะ

Subscribe Newsletter