นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง?

เว็บไซต์พุทธะเก็บข้อมูลของท่าน เมื่อท่านได้ลงทะเบียน, สมัครรับข่าวสาร, ตอบแบบสอบถาม, หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม กับทางเว็บไซต์ฯ

เมื่อมีการลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ฯ ท่านจะถูกร้องขอให้กรอกชื่อ, อีเมล, ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ตามสมควร อย่างไรก็ดี ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์พุทธะได้อย่างไม่เปิดเผยเช่นกัน

เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการใด?

ข้อมูลใด ๆ ที่เว็บไซต์พุทธะเก็บรวบรวมมา อาจนำไปใช้ดังต่อไปนี้:

  • เพื่อทำให้เป็นลักษณะส่วนบุคคลสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ฯของแต่ละบุคคล (ข้อมูลของท่านช่วยให้เว็บไซต์ฯตอบสนองตามความต้องการของท่านได้ดีขึ้น)
  • เพื่อพัฒนาเว็บไซต์พุทธะ (เว็บไซต์พุทธะพยายามอย่างยิ่งที่จะปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ตามข้อมูลและการตอบรับที่เราได้จากผู้ใช้)
  • เพื่อดำเนินการจัดทำการประชาสัมพันธ์, กิจกรรม, แบบสอบถาม และการสื่อสารกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ฯที่สนใจ
  • เพื่อส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์เป็นระยะๆ : ที่อยู่อีเมลที่ได้ระบุไว้ อาจถูกใช้เพื่อส่งข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมทั้งข่าวการปรับปรุงเคลื่อนไหว, ข้อมูลแนะนำที่เกี่ยวข้อง, ข้อมูลการให้บริการ, ฯลฯ

หมายเหตุ: เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล ท่านสามารถแจ้งยกเลิกอีเมลที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้าได้ตามสมควร

เราปกป้องข้อมูลของท่านอย่างไร?

เว็บไซต์พุทธะมีการจัดการและดำเนินการมาตรการรักษาความปลอดภัยในหลายรูปแบบ อาทิ การปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต และการประยุกต์ใช้งานข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็น เพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยอยู่เสมอ

ข้อมูลจะถูกเปิดเผยไปยังบุคคลภายนอกหรือไม่?

เว็บไซต์พุทธะจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถใช้ระบุตัวตนของท่านหรือติดต่อกับท่านได้ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งท่านรับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจจะได้รับการเปิดเผยได้ในกรณีจำเป็น เพื่อ

  • ปฏิบัติการตามกระบวนการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย
  • บังคับหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงของผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ฯ หรือ
  • คุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ฯหรือของผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ฯ

ข้อยกเว้นความรับผิด

ท่านรับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของเว็บไซต์พุทธะ เว็บไซต์ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการดังกล่าว

ความยินยอมของผู้ใช้งานเว็บไซต์พุทธะ

ในการใช้งานเว็บไซต์พุทธะ ท่านได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวดังระบุข้างต้น

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์พุทธะ ทางเว็บไซต์ฯจักได้แจ้งให้ทราบในหน้าเดียวกันนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ติดต่อเว็บไซต์พุทธะ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรุณาติดต่อเว็บไซต์พุทธะที่:

https://www.phuttha.com

feedback@phuttha.com