อตฺตานเมว ปฐมํ ปฏิรูเป นิเวสเย อถญฺญมนุสาเสยฺย น กิลิสฺเสยฺย ปณฺฑิโต

อัตตานะเมวะปะฐะมังปะฏิรูเปนิเวสะเย อะถัญญะมะนุสาเสยยะนะกิลิสเสยยะ ปัณฑิโต

บัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรก่อน สอนผู้อื่นภายหลัง จึงไม่มัวหมอง

 

ทุคฺคา อุทฺธรถตฺตานํ ปงฺเก สนฺโนว กุญฺชโร

ทุคคาอุดธะระตุดตานังปังเกสันโนวะกุญชะโร

จงถอนตนขึ้นจากหล่ม เหมือนช้างตกหล่มถอนตนขึ้นฉะนั้น

 

อตฺตานํ ทมยนฺติ สุพฺพตา

อัดตานังทะมะยันติสัพพะตา

ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตน

 

สุทนฺโต วต ทเมถ อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม

สุทันโตวะตะทะเมถะ อัดตาหิกิระทุดทะโม

ผู้ฝึกตนดี ควรฝึกผู้อื่น ได้ยินว่าตนแลฝึกยาก

 

อตฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺญา รกฺเขยฺย นํ สุรกฺขิตํ อตฺตานญฺเจ ตถา กยิรา ยถญฺญมนุสาสติ

อัดตานันเจปิยังชันยารักเขยยะนังสุรักขิตัง อัดตานันเจตะถากะยิรายะถันยะมะนุสาสะติ

ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็ควรรักษาตนให้ดี ถ้าพร่ำสอนผู้อื่นฉันใด ก็ควรทำตัวเช่นนั้น

 

อตฺตตฺถปัญฺญา อสุจี มนุสฺสา

อัดตะถะปัญญาอะสุจีมะนุดสา

มนุษย์ผู้เห็นแก่ประโยชน์ตน เป็นคนไม่สะอาด

 

อตฺตนา ว กตํ ปาปํ อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ

อัดตะนาวะกะตังปาปังอัดตะนาสังกิริดสะติ

ตนทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเอง

 

อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ

อัดตาสุทันโตปุริสัดสะโชติ

ตนที่ฝึกดีแล้วเป็นแสงสว่างของบุรุษ

 

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย

อัดตาหะเวชิตังเสยโย

ชนะตนนั่นแหละ เป็นดี

อ่านธรรมประพันธ์

ฟังธรรมเทศนา

Watch the video

พระพุทธเจ้า

ซึ่งหลังจากที่นายฉันทะเดินทางกลับกรุงกบิลพัสดุ์แล้วพระองค์ได้เสด็จไปเสวยสุข ณ ป่าไม้มะม่วงอันมีนามว่า อนุปิอัมพวันโดยเว้นจาการเสวยพระกระยาหารเป็นเวลา ๗ วัน ด้วยอิ่มในบรรพชาสุข คือ สุขจากการบวช ครั้นล่วงสู่วันที่ ๘...

เมื่อเสด็จออกพ้นเขตนครกบิลพัสดุ์แล้ว พญาวัสวดีมาร ได้เหาะมาขวางหน้าทูลทัดทานว่า “อีก ๗ วัน สมบัติพระเจ้าจักรพรรดิราชก็จะมาถึงพระองค์แล้ว อย่าเพิ่งเสด็จออกบรรพชาเลย” เจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสตอบว่า “เรื่องนั้นเราทราบแล้ว แต่สมบัติจักรพรรดิจะทำให้ผู้เสวยพ้นทุกข์ก็หาไม่ ท่านจงหลีกเถิด”...

วัฏสงสารซึ่งมีภัยใหญ่ อุปมาเหมือนแม่น้ำมหาสมุทรใหญ่อันน่าสะพรึงกลัวนั้น อันสัตว์ บุคคล ๗ จำพวก ต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิด เดินทางไปในที่ต่าง ๆ อย่างเหน็ดเหนื่อย โดยไม่มีเวลาพักผ่อนเลย  บุคคล ๗...

เกิดอุบาสกผู้ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งคนแรกในพระพุทธศาสนา ฝ่ายบิดามารดาของยสะกุลบุตร เมื่อไม่พบบุตรชายของตนในตอนเช้าจึงสั่งให้บริวารออกตามหาทั้ง ๔ ทิศ...

ภายหลังจากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้ ๔๙ วัน ในกาลนั้นยังมีนายวาณิชสองพี่น้องนามตปุสะ และภัลลิกะ นำหมู่กองเกวียนบรรทุกสินค้าจำนวน ๕๐๐ เล่ม เดินทางค้าขายจากอุกกลชนบท ผ่านป่าเขาลำเนาไพรมาจนถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมประเทศ ขณะนั้นเทพยดาองค์หนึ่งซึ่งสถิตอยู่ ณ รุกขชาติต้นหนึ่ง...

อริยบุคคล คือ บุคคลผู้ประเสริฐ เป็นผู้ละสังโยชน์ หรือกิเลสที่ผูกมัดสัตว์ไว้ในภพหรือผูกพันสัตว์ทั้งหลายไว้กับทุกข์ได้ ใครละได้น้อยก็เป็นอริยบุคคลชั้นต้น เมื่อละได้มากเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงขึ้น ใครละได้หมดก็เป็นพระอรหันต์

ฟังเสียงอ่านธรรม

พระสงฆ์

พระญาณวิสาลเถร (หา สุภโร) หรือ หลวงปู่ไดโนเสาร์ พระภิกษุในพุทธศาสนานิกายเถรวาท คณะธรรมยุตินิกาย ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามตามสัญญาบัตรว่า พระญาณวิสาลเถร เจ้าอาวาสวัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์...

พระราชธรรมมาภรณ์ (หลวงพ่อเงิน จันทสุวัณโณ) เทพเจ้าแห่งดอนยายหอม วัดดอนยายหอม อ. เมือง จ. นครปฐม ตีพิมพ์ในหนังสือ โลกลี้ลับ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๒๓ เดือนมีนาคม ๒๕๓๘

หลวงปู่เจี๊ยะ พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง ในวงศ์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต หลวงปู่เจี๊ยะจะเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับเรื่องธรรมภายใน กิริยาภายนอกที่สบาย ๆ ของท่านนั้นทำให้เป็นเหมือนม่านบังปัญญา บังตาเนื้อของชาวโลกที่นิยมชื่นชมด้านวัตถุชอบมองแต่สิ่งสวยงามภายนอก แต่ไม่เคยหันกลับมาย้อนดูภายในใจตน จึงมองท่านไม่ออก บอกไม่ถูก ผู้ไม่เท่าถึงในสิ่งที่มี ที่เป็น...

ประวัติหลวงปู่ครูบาเจ้าชุ่ม โพธิโก พระอริยเจ้าแห่งหริภุญชัย วัดชัยมงคล (วังมุย) ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน จากหนังสือ วังมุย แห่งหริภุญชัย จัดทำโดย สมาชิกฯ อินทราพงษ์

พระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา พรหมจักโก) วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นามเดิม พรหมา พิมสาร กำเนิดเมื่อวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๑ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐ (เดือน ๑๒ เหนือ ปีจอ พ.ศ. ๒๔๔๑) ณ บ้านป่าแพ่ง...

วัดไทย

วัดญาณสังวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด วรมหาวิหาร สังกัดธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นองค์ประธานจัดสร้างวัด เมื่อปี...

วัดป่าธรรมแสงทอง ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ รายล้อมด้วยป่าไม้อันเขียวขจี มีภูเขา ลำธาร ต้นน้ำอันสมบูรณ์ของแม่น้ำแม่ริม บนความสูงมากกว่าพันเมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้บรรยากาศโดยรอบวัดชุ่มชื้นเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์...

ปกิณกธรรม

โยม : หลวงปู่เจ้าขา บนยอดภูกุ้มข้าว เขาเขียนไว้ว่า รูพญานาค โยมเลยสงสัยว่าพญานาคมีจริงหรือไม่เจ้าค่ะ ช่วงนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับพญานาคออกบ่อย ๆ หนูเลยอยากมากราบขอโชคขอลาภกับพญานาคท่านน่ะค่ะ